ใบสมัคร

APPLICATION FORM

ประวัติส่วนตัว

Personal Information


ชื่อ-สกุล *
First name/Last name
ชื่อเล่น *
Nickname
วันเกิด*
Date of Birth
อายุ
Age
ปี
Year
เพศ *
Sex
ชาย
     Male
หญิง
     Female
สัญชาติ *
Nationality
ศาสนา
Religion
ส่วนสูง
Height
ซม.
cm.
น้ำหนัก
Weight
กก.
kg.
บัตรประชาชนเลขที่ *
Identification Card No.
ออกให้ ณ อำเภอ
Issued at
จังหวัด
City
สถานที่เกิด
Birth Place
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
Present Address No.
ตรอก/ซอย
Lane
ถนน
Street
จังหวัด *
Province
อำเภอ/เขต *
District
ตำบล/แขวง *
Sub District
รหัสไปรษณีย์ *
Post code
เบอร์โทรศัพท์ *
Contact number
อีเมล์ (ถ้ามี)
E-mail (If any)

ประวัติครอบครัว

Family Record
สถานะภาพ
Status
โสด
    Single
สมรส
    Married
หย่า
    Divorced
หม้าย
    Widow/Widowed
แยกกันอยู่
    Separated
จำนวนบุตร
No. of Children
คน
มีพี่น้อง
Siblings
คน
ชาย
Male
คน
หญิง
Female
คน
ผู้สมัครเป็นคนที่
Birth Order No.
คน
สามี / ภรรยา ชื่อ-สกุล
Name of spouse
อายุ
Age
ปี
อาชีพ
Occupation
สถานที่ทำงาน
Company name
โทร
Telephone
บิดา ชื่อ - สกุล
Father's Name
อายุ
Age
ปี
อาชีพ
Occupation
มารดา ชื่อ - สกุล
Mother's Name
อายุ
Age
ปี
อาชีพ
Occupation

ประวัติการศึกษา (2 แห่ง สุดท้าย)เรียงจากปัจจุบันถึงอดีต

Education Background (Last 2 school attended) form present to past employment
ระดับการศึกษา*
Degree of Institution
ชื่อสถานศึกษา*
Name of Institution
คุณวุฒิที่ได้รับ*
Certification Institution
สาขาวิชา/วิชาเอก*
Major
สำเร็จปี*
Year of graduation
เกรดเฉลี่ย*
G.P.A.
ปัจจุบันศึกษาต่อที่
Currently studying
ระดับ
Degree
ไม่ได้ศึกษาต่อ
    Not study
ปริญญาตรี
    Bachelor
ปริญญาโท
    Master
ปริญญาเอก
    Doctorate
วุฒิอื่นๆ
    Other certifications
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
Activities in College

ประวัติการทำงาน (3 แห่ง สุดท้าย)เรียงจากปัจจุบันถึงอดีต

Emploment Record (Last 3 work places) form present to past employment
ชื่อบริษัท
Company name
เบอร์โทรศัพท์
Telephone No.
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for Rrsignation
ระยะเวลาทำงาน
Dates Employed
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน*
Current employment status
ว่างงาน
Unemployed
กำลังทำงาน
Employed
อื่นๆ (ระบุ)
Others (please specify)

ความสามารถพิเศษ / ทักษะในการทำงาน

Special Skills
ทักษะความเร็วในการพิมพ์ดีด
Typing
ภาษาไทย
Thai
คำ/นาที
Words/minute
ภาษาอังกฤษ
English
คำ/นาที
Words/minute
ความสามารถในการขับขี่
Driving Skills
รถยนต์
Car
รถจักรยานยนต์
Motorcycle
อื่นๆ (ระบุ)
Others (please specify)
มีใบขับขี่ หมายเลข
Driver's License No.
ไม่มีใบขับขี่
No Driver's License

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

Computer Skills
โปรแกรม
Programs
ดี
Good
ปานกลาง
Average
พอใช้
Below average

ความสามารถทางภาษา : (ระบุ ดีมาก ดี พอใช้)

Language Skills : (very good,good, average)
ภาษา
Language
พูด (Speaking) อ่าน (Reading) เขียน (Writing)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
พอใช้
(Average)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
พอใช้
(Average)
ดีมาก
(Very Good)
ดี
(Good)
พอใช้
(Average)

ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

Emergency Contact
ชื่อ - สกุล
Name/lastname
อายุ
Age
ปี
มีความสัมพันธ์เป็น
Relationship
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
Present Address No.
ตรอก/ซอย
Lane
ถนน
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub District
รหัสไปรษณีย์
Post code
อาชีพ
Occupation
ตำแหน่ง
Position
สถานที่ทำงาน
Company Name
โทรศัพท์
Telephone

รายละเอียดงานที่ต้องการ

Required Job information
ลักษณะงานที่ต้องการ *
Type of job required
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ *
Requested salary
ต่อรองเงินเดือนได้
พร้อมจะเริ่มงานได้ภายใน (หลังผ่านการสัมภาษณ์)*
Ready to start work in (After interview)
วัน
Day
สามารถทำงานเป็นกะได้
Able to work in shift
ไม่ขัดข้อง (Yes)
ขัดข้อง (No)
แนบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
ไฟล์แนบ1
** กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม