ใบสมัคร

APPLICATION FORM

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง *

นามสกุล *

บัตรประชาชนเลขที่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
ประวัติการศึกษา 2 แห่ง สุดท้าย
ระดับการศึกษา* ชื่อสถานศึกษา* คุณวุฒิที่ได้รับ*
ประวัติการศึกษาแห่งสุดท้าย

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

คุณวุฒิที่ได้รับ

ประวัติการทำงาน 2 แห่ง สุดท้าย
ชื่อบริษัท เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง ระยะเวลาทำงาน
ประวัติการทำงานแห่งสุดท้าย

ชื่อบริษัท

เบอร์โทรศัพท์

ตำแหน่ง

ระยะเวลาทำงาน